Forskning om prissättning

CASIP fokuserar på affärsrelevant forskning om olika aspekter på prissättning. Vi är särskilt intresserade av relationen mellan organisationen och dess omgivning (dess affärsekologi), dess affärsmodell och vilka implikationer det får för vilken eller vilka prismodeller som är lämpliga. För att kunna realisera nyttan av en innovativ prismodell, måste den betraktas som ett strategiskt verktyg som inte bör utformas och implementeras isolerat från den relevanta affärsomgivning. En konsekvens av detta är att de processer där priser sätts och accepteras, måste anpassas efter vilken strategisk position organisationen vill ta i sin marknad och dessa långsiktiga konkurrenskraft.

Prissättning, och särskilt utformningen av de prismodeller som används, är viktigt att arbeta systematiskt med i såväl relationen till leverantörer och partners uppströms i affärsekologin (värdesystemet) som till de betalande kunderna nerströms. Vi kallar detta för inkommande och utgående priser (inbound and outbound prices). De flesta stora organisationer tillämpar därtill också komplicerade internprissystem. Graden av samordning – eller att medvetet avstå från samordning – mellan inkommande, interna och utgående prismodeller påverkar såväl värdeskapandet, som riskdelning och incitament.

Vi tror att det finns tydliga kopplingar mellan forskning om prissättning å ena sidan och forskning om strategi och ekonomisk styrning å andra sidan, så väl som mellan innovativ prissättning och traditionell forskning om marknadsföring och redovisning. Forskningen inom CASIP skall inte bara vara till nytta för akademi och praktik, utan också för en rad olika funktionella experter inom respektive sfär.

Kollaborativ forskning

Därför bjuder vi in alla som är nyfikna, erfarna och/eller experimentlystna att samverka med CASIP för att fördjupa vår gemensamma förståelse av prissättning och innovativa prismodeller. Vi söker kontinuerligt finansiering för olika delprojekt om innovativ prissättning hos privata och offentliga finansiärer. Alla som har ett intresse av att delta i forskning och utveckling in det här området är välkomna att ansluta till något av våra pågående projekt.