Rådgivning

För att kunna skapa och bidra med praktikrelevant kunskap, är samverkan med näringsliv och icke-vinstdrivande verksamheter av stor betydelse. CASIP kan i det avseendet anlitas som utredare eller facilitatorer i organisationsinterna projekt. Det kan handla om allt från en ”second-opinion” på ett pågående projekt till att delta i eller leda utvecklingsprocessen att kartlägga affärsekologin, definiera affärsmodellen och implementera en ny och innovativ prismodell. Om det är viktigt garanterar vi naturligtvis konfidentialitet.

Flera av CASIPs forskare arbetar deltid som konsulter utanför akademin.Ett specifikt bilateralt utredningsuppdrag kan därmed vara en inkörsport till ettstörre kollaborativt forskningsprojekt som kan handla om utveckling ochimplementering av innovativa prismodeller. Rådgivningen kan vidare ge underlag tillanonymiserade undervisningsfall, som kan användas i utbildning och föreläsningar.Och förhoppningsvis också leda till förbättrad prissättning i praktiken.Om intresse finns för ettsamarbete av det här slaget, kontakta då någon av CASIPs medlemmar.Kontaktuppgifterna finns under rubriken Om CASIP.